Sofinanciranje novih turističnih produktov v MONM

MONM je objavila javni razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Novo mesto.

Podrobneje o razpisu in dostop do obrazcev na povezavi

 

1. Cilj sofinanciranja
Cilj razpisa je finančno podpreti nove turistične produkte v Mestni občini Novo mesto, ki bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj dve leti in bodo prispevali k povečanju turističnega obiska v občini. 

Turistična dejavnost postane gospodarska dejavnost, ko generira nova delovna mesta, ki z dodano vrednostjo omogočajo nadaljnjo rast in razvoj. Generiranje novih delovnih mest v turizmu okolju omogoča dolgoročen razvoj krajine z vidika urejanje kmetijskih površin, infrastrukture, negovanja kulturne in naravne dediščine ter družbenega dogajanja. Zato razvoj turizma pomeni tudi izboljševanje bivanjskega okolja za lokalno prebivalstvo. Gre torej za pomembno družbeno dejavnost, ki z velikim množiteljem vpliva na razvoj regije. Utrjuje prepoznavnost mesta ter s tem krepi blagovno znamko in identiteto mesta v širši regiji.

 

2. Predmet sofinanciranja
Predmet sofinanciranja so turistični produkti v Mestni občini Novo mesto, ki bodo začeli z delovanjem v letu 2021 in bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj 24 mesecev. Kontinuirano delovanje pomeni jasno določen in nespremenljiv delovni čas s stalno dosegljivostjo osebja v času delovanja turističnega produkta. 

Predmet sofinanciranja v okviru zgoraj definiranih turističnih produktov so nove zaposlitve v turizmu in ostale oblike dela, ki so potrebne za izvajanje novih turističnih produktov, ter s tem povezani stroški (potni stroški, prehrana). Predmet sofinanciranja so lahko zaposlitve za določen ali nedoločen čas ter druge oblike dela, ki se lahko izvajajo v obliki študentskega dela, prek avtorske in podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, osebnega dopolnilnega dela, samostojnega podjetništva, začasnega in občasnega delo upokojencev, pripravništva, pogodbe o poslovnem sodelovanju, idr.

Predmet sofinanciranja niso nove zaposlitve za delovanje že obstoječih turističnih produktov.

Posamezen prijavitelj lahko v okviru enega turističnega produkta prijavi več zaposlitev oziroma drugih oblik dela, potrebnih za izvajanje turističnega produkta. Sofinancirane zaposlitve oziroma druge oblike dela morajo skupno zagotavljati, da se nov turistični produkt v obdobju najmanj 24 mesecev izvaja najmanj 20 ur na teden. Izjema so turistični produkti, vezani na določeno sezono oziroma vremenske razmere, ki morajo omenjeni pogoj izpolnjevati v obdobju, ko je to objektivno mogoče.

Posamezen prijavitelj lahko kandidira z več različnimi turističnimi produkti. V primeru več prijav enega prijavitelja bo komisija upoštevala najboljši prijavljeni turistični produkt, druge pa le v primeru, da razpisana sredstva še ne bodo porabljena.

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, potrebni za vzpostavitev in izvajanje novih turističnih produktov, kot so promocijski material in oglaševanje, postavitev označevalnih tabel, fizična ureditev prostora oziroma lokacije za delovanje turističnega produkta ipd., pri čemer pa lahko znesek sofinanciranja materialnih stroškov znaša do največ 25 % celotnega zneska sofinanciranja.

V letu 2021 lahko posamezen prijavitelj v okviru tega javnega poziva za vse prijavljene turistične produkte prejme skupno do največ 8.000,00 EUR. 

V letu 2022 lahko posamezen prijavitelj v okviru tega javnega poziva za vse prijavljene turistične produkte prejme skupno do največ 6.000,00 EUR.

3. Časovno obdobje sofinanciranja
Mestna občina Novo mesto bo sofinancirala zaposlitve oziroma druge oblike dela in materialne stroške, potrebne za delovanje posameznega novega turističnega produkta, ki bo z izvajanjem začel v  letu 2021 in bo neprekinjeno deloval najmanj 24 mescev.

Z izbranimi izvajalcem turističnih produktov bo sklenjena pogodba za obdobje 24 mesecev.

4. Prednostni kriteriji
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli novi turistični produkti:

ki sovpadajo s smernicami iz Strategije razvoja turizma v MONM 2020,
ki so namenjeni tako domačim kot tujim obiskovalcem,
ki so namenjeni širšemu krogu obiskovalcev in več ciljnim skupinam obiskovalcev,
z daljšim delovnim časom,
s potencialom za večletno delovanje,
z izdelanim načrtom promocijske aktivnosti,
s kadrovsko usposobljenostjo za komuniciranje s turisti v tujih jezikih,   
ki bodo v večji meri prispevali k povečanju turističnega obiska v občini,
ki bodo generirali večje število nočitev in gostinskih storitev v Mestni občini Novo mesto;
ki se vsebinsko navezujejo, logistično povezujejo oziroma sodelujejo z obstoječo turistično, gostinsko in prireditveno ponudbo v občini, s potencialom, da z njo ustvarjajo sinergičen učinek,
ki lahko delujejo v specifičnih razmerah, pogojenih s pandemijo Covid-19 in se lahko prilagajajo spremenljivim epidemiološkim razmeram.
Pri sofinanciranju se bodo upoštevali tudi naslednji kriteriji:

višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo turističnega produkta,
višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja Mestne občine Novo mesto.
 

5. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe in fizične osebe, in sicer:

društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo),
podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje turistične, kulturne, prireditvene, športne, mladinske, humanitarne in izobraževalne dejavnosti,
fizične osebe.
Pričakujejo se prijave pravnih in fizičnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti in izvajati ponudbo turističnega produkta ter promocijsko aktivnost.

Posamezen prijavitelj lahko kandidira z več različnimi turističnimi produkti. V primeru več prijav enega prijavitelja bo komisija upoštevala najboljši prijavljeni turistični produkt, druge pa le v primeru, da razpisana sredstva še ne bodo porabljena.

 

6. Višina razpisanih sredstev
V letu 2021 Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Novo mesto razpisuje sredstva v skupni višini do 16.000,00 EUR.

V letu 2022 Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Novo mesto razpisuje sredstva v skupni višini do 12.000,00 EUR.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021 oziroma 2022.

 

7. Razpisni rok
Prvi razpisni rok se prične z dnem objave in traja do vključno 28. 5. 2021.

Drugi razpisni rok se prične 14. 6. 2021 in traja do vključno 9. 7. 2021.

Na podlagi odločitve komisije bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave .

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na drugi rok. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

8. Razpisna dokumentacija
Prijavitelj izpolni in podpiše predpisane obrazce ter jih odda v predpisanem roku.

Razpisna dokumentacija obsega:

besedilo javnega poziva,
obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju,
obrazec 2: prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto,
obrazec 3: vzorec Pogodbe,
obrazec 4: vzorec Poročila o realizaciji turističnega produkta,
obrazec 5: vzorec Zahtevka za izplačilo,
obrazec 6: označitev kuverte.
 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv izpolniti in podpisati obrazca 1 in 2.

Z obrazci 3, 4 in 5 se prijavitelj ob prijavi seznani in jih ni potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi.  S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

Obrazec 6 prijavitelj prilepi na kuverto.

Posamezen prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira z več prijavami, ki jih predloži v skupni kuverti. Prijavitelj izpolni in podpiše splošen obrazec (Obrazec 1) ter ga skupaj z Obrazcem 2, ki mora biti izpolnjen za vsako prijavljeno prireditev posebej, predloži v skupni kuverti.

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni razpis oz. javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi oddani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

9. Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Posamezen prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira z več prijavami, ki jih predloži v skupni kuverti. Prijavitelj izpolni in podpiše splošen obrazec (Obrazec 1) ter ga skupaj z Obrazcem 2, ki mora biti izpolnjen za vsak prijavljen program posebej, predloži v skupni kuverti.

Kot pravočasne na prvem razpisnem roku se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno petka, 28. 5. 2021,  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do vključno petka, 28. 5. 2021 .

Kot pravočasne na drugem razpisnem roku se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno petka, 9. 7. 2021,  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do vključno petka, 9. 7. 2021.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, je obvezna priloga kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do petka, 28. 5. 2021, do 12. ure (za prvi razpisni rok) oziroma do petka, 9. 7. 2021, do 12. ure (za drugi razpisni rok).

V času, ko veljajo določbe Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), se osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah ne opravlja.

Prijava mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV MONM ZA SOFINANCIRANJE NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 6: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in kriteriji za ocenjevanje.

 

10. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto.

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena do vključno 28. 5. 2021 (za prvi razpisni rok)  in do vključno 9. 7. 2021 (za drugi razpisni rok). Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno z 8. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu oz. javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi kriterijev za ocenjevanje, ter glede na strokovno presojo komisije pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav

 

11. Dodatne informacije
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je mag. Nataša Jakopin; tel. 07 39 39 239; natasa.jakopin@novomesto.si.

 

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno.

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v 30 dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

Številka: 322-0002/2021

Novo mesto, dne 29. 4. 2021

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

Nazaj na seznam

. 
                        003  
greensafe60
      004